ZASADY TŁUMACZEŃ

ZASADY REALIZOWANIA TŁUMACZEŃ:

1. Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Z drugiej strony nie wolno mu „tworzyć nowego tekstu” przez dodawanie treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.

2. Odpowiedzialność firmy dokonującej tłumaczenia ogranicza się wyłącznie do wysokości kwoty zlecenia.

3. Firma dokonująca tłumaczenia nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez Zleceniodawcę.

4. Jakakolwiek własna ingerencja Klienta w przetłumaczony tekst bez wiedzy i zgody Firmy dokonującej tłumaczenia zwalnia Firmę z odpowiedzialności za ten tekst.

5. Wszelkie większe zmiany czy uzupełnienia w oryginale tłumaczonego tekstu, wprowadzone do niego przez Klienta po zawarciu Umowy, mogą stanowić podstawę do ponownych negocjacji warunków Umowy i ewentualnej zmiany terminu oraz ceny tłumaczenia.

6. W przypadku odwołania zlecenia po zawarciu Umowy i przekazaniu tekstu do tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu prac nad tym tłumaczeniem.

7. Przy zleceniach innych niż w trybie zwykłym, zastrzegamy sobie prawo do zaangażowania więcej niż jednego tłumacza do zlecenia oraz zachowania niejednolitej terminologii tłumaczenia. W przypadku wymagania przez Zleceniodawcę jednolitej terminologii, konieczne jest przekazanie firmie źródła fachowego słownictwa oraz umożliwienie konsultacji z przedstawicielem Zleceniodawcy. Wymaganie jednolitej terminologii może wpłynąć na przekroczenie wymaganego przez Zleceniodawcę terminu realizacji zlecenia bez konsekwencji finansowych dla firmy dokonującej tłumaczenia.

8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia wynikające z zakłóceń połączeń faksowych, poczty elektronicznej, ani za czas dostarczenia tłumaczenia pocztą czy dojazdu kuriera.

9. Wszelkie zastrzeżenia przyjmujemy do 7 dni od wydania tłumaczenia.